Vragen of advies op maat? Bel ons op 0347-345088 of stuur ons een bericht

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Scootmobielactief gevestigd te 4128 LC LEXMOND, Ambachtsweg 4 a, KVK-nummer: 63538946 0000

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Scootmobielactief, is/zijn de gebruiker(s) van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend aangeduid worden met “wij” of “ons”.

1.2 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-) persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.

1.3 Onder “producten” wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle diensten w.o. advisering die wij voor de wederpartij verrichten.

1.4 Onder “fabriek” wordt verstaan onze productielocaties, winkel, showroom, magazijnen, bedrijfsterreinen of andere door ons aangegeven locaties waaronder ziekenhuizen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle met ons gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons te sluiten rechtsbetrekkingen

2.2 Verwijzing door de wederpartij naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, worden door ons hierbij, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk door de directie worden overeengekomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDING

3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en kennen een geldigheidsduur van ten hoogste 3 maanden na dagtekening, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is.

3.2 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, modellen, maten e.d. die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst door ons worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet bindend.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING

4.1 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod geldig is op het moment dat ons aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaardt, tenzij wij binnen 2 maanden na dagtekening na ontvangst van de aanvaarding door de wederpartij, aan de wederpartij te kennen geven, geen overeenkomst meer te willen in welk geval het aanbod van ons rechtmatig zal worden geacht te zijn herroepen.

4.2 De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is. (in geval in het aanbod door ons een afwijkende termijn is genoemd) op het moment van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn.

4.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.4 Indien de wederpartij een aanbod doet is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod schriftelijk aanvaarden dan wel indien wij zijn begonnen aan de uitvoering hiervan.

4.5 Indien een natuurlijke of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde partij, dan zijn beide partijen naast elkaar jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

4.6 Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk middels een schriftelijk aangetekend schrijven door de wederpartij aan ons en na schriftelijke toestemming van ons. Ingeval van annulering door de wederpartij is deze verplicht het door ons redelijkerwijs geleden verlies (gemaakte kosten) en redelijkerwijs gederfde winst te vergoeden, wat neerkomt op 15% van het aankoopbedrag.

ARTIKEL 5. PRIJS

5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden inclusief omzetbelasting (tenzij anders vermeld) en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; zij zijn in geval van levering van producten gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voor zover schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Wijzigingen in de productiefactoren zoals bijvoorbeeld in arbeidsloon en/of in de kostprijs van de grondstoffen en/of materialen, verhoging van en/of nieuwe belastingen en/of heffingen op welke andere prijsbepalende factoren ook, zullen steeds (waardoor is begrepen de situatie dat de vorenbedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren reeds bij tot stand komen van de overeenkomst niet te voorzien waren) door ons mogen worden doorberekend.

5.3 Ingeval toepassing van sub. 5.2 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer per keer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de Wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

5.4 Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, montage, servicekosten en kosten voor verzending, vervoer en lossing enz. nimmer in onze prijzen inbegrepen.

5.5 Indien de wederpartij consument is en sprake is van een koopovereenkomst, zullen, indien de kosten zoals gespecificeerd in sub. 5.4, door ons worden gevorderd, bij het aangaan van de overeenkomst, deze kosten afzonderlijk worden opgegeven dan wel gegevens door ons worden verschaft op grond waarvan deze kosten door ons worden berekend.

5.6 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij, tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.

5.7 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Levering geschiedt af ons magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en op de door ons gestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden het product op de afgesproken tijdstippen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten ( waaronder: opstal-, vracht- en stallingkosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

6.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn van nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

6.3 De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door ons bestelde materialen, onderdelen en/of producten van derden betrokken.

6.4 Kleine afwijkingen van monsters of modellen, zoals genoemd in sub. 3.3., zijn toelaatbaar en wij hebben het recht de producten met deze afwijkingen, mits van normale hoedanigheid en kwaliteit, aan de wederpartij te leveren, welke levering door de wederpartij wordt geaccepteerd.

6.5 Het risico van het product, gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van het product door ons nog niet overgedragen.

6.6 Indien de wederpartij consument is, en het product door ons vervoerd wordt, gaat het risico van het product over op de wederpartij bij bezorging.

6.7 Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim indien wij in verzuim zouden zijn.

6.8 Transportkosten zijn voor rekening en risico van de wederpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.9 Leveringstermijn gaat pas in indien de wederpartij aan ons alle door hem te verstrekken gegevens en/of materiaal heeft verstrekt.

ARTIKEL 7 RECLAMATIES

7.1 De wederpartij is gehouden de producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de producten in orde zijn en indien de producten door ons zijn vervaardigd, deze in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.

7.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de producten en ingeval de wederpartij een factuur heeft ontvangen binnen 3 (drie) dagen na de ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de gebreken waarop de reclamatie betrekking heeft.

7.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij, binnen vijf werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren.

7.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of verschillen in kwaliteit, aantal, maat, model of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

7.5 Reclamaties met betrekking tot een bepaald product laten de verplichtingen van de wederpartij met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

7.6 Ingeval de wederpartij gegevens verstrekt op basis waarvan wij het product produceren en/of afleveren en/of aanmeten, staat de wederpartij in voor de juistheid van de gegevens. Wij zijn nimmer gehouden wijzigingen en/of aanvullingen en/of verbeteringen aan het product aan te brengen noch zijn wij aansprakelijk voor schade ingeval het product afwijkingen en/of gebreken bevat tengevolge van het opgeven van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de wederpartij.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij giraal te geschieden, uiterlijk bij aflevering van de producten. Deze termijnen gelden als fatale termijnen, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is.

8.2 De wederpartij is in alle gevallen, ook indien de kosten voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk voldaan worden door een (zorg)verzekeraar of (semi)overheids(instelling), aansprakelijk voor volledige en tijdige voldoening van deze kosten.

8.3 Korting wordt niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4 Indien de wederpartij geen consument is, is verrekening niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.5 Betaling moet geschieden in euro, danwel, in geval zulks schriftelijk is overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden in Euro tegen de koers van de dag der betaling.

8.6 Bij niet-betaling binnen de sub. 8.1 bedoelde termijnen is een contractuele rente verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, of de Wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag van de in sub. 8.1 genoemde betalingstermijnen.

8.7 Bij niet-betaling binnen de sub. 8.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van Euro 75,=.

8.8 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering toeziet.

8.9 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het product en om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de wederpartij gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.

8.10 Het bepaalde in sub. 8.9 is niet van toepassing indien de wederpartij consument is.

8.11 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.12 Wij houden ons het recht voor het geheel of een gedeelte van de koopsom en/of anderszins door ons op grond van de gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen. Indien de wederpartij consument is zal geen vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs worden verlangd.

ARTIKEL 9. OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

9.1 Wij zijn bevoegd onze prestaties op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar voor of na de door ons te verrichten prestatie verplichtingen voldoet, danwel indien na het sluiten van de overeenkomst te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingende, rechtelijke bepalingen.

9.2 Te allen tijde hebben wij ons het recht de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.

9.3 Indien de wederpartij consument is en sprake is van een koopovereenkomst zal de zekerheid zoals is bepaald in sub. 9.2 niet meer belopen dan de helft van de koopprijs.

9.4 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle producten waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit producten, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet.

9.5 Het bepaalde in sub 9.4. geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.

9.6 Wij houden ons het recht voor onze vordering op de producten als genoemd in sub. 9.4 met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Door ons afgeleverde en/of te leveren producten blijven ons eigendom, totdat de wederpartij alle verplichtingen met betrekking tot door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, door de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze producten te verpanden.

10.2 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.

10.3 de wederpartij is verplicht op eerste verzoek van ons:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven.

– Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

– De vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde producten, te verpanden aan ons op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

– De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als het eigendom van ons. – Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de producten willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10.4 Wij zijn niet gehouden tot enige vrijwaring van de wederpartij, voor diens aansprakelijkheid als houder van het product.

10.5 De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken die derden op ons hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

10.6 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen houden wij ons het recht voor, de afgeleverde producten waarop het in sub. 10.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die het product voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

ARTIKEL 11. GARANTIE

11.1 Wij garanderen gedurende een periode zoals vermeld op de factuur bij aflevering van het product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal gebruik deugdelijk is.

11.2 Garantie als genoemd in sub.11.1. geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening, onoordeelkundige behandeling, oneigenlijk gebruik, misbruik, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg of het wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.

11.3 Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven in sub. 11.1. strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.

11.4 Eventuele transportkosten van de producten in verband met een garantieclaim komen geheel voor rekening van de partij die de garantieclaim indient. De garantie is hiermee te definiëren als carry-in garantie. Dit houdt in dat de verzendkosten en het risico van verzending van het adres van wederpartij naar onze vestiging, geheel voor rekening van wederpartij zijn.

11.5 De wederpartij is verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van haar beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep gegrond blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.

11.6 Indien blijkt dat een beroep op garantie ongegrond is, dan is Scootmobielactief gerechtigd alle kosten samenhangend met de ongegronde garantie-claim op de wederpartij te verhalen.

11.7 De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met ons is overeengekomen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11, zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.

12.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons, is de aansprakelijkheid van ons steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

12.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, en deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons, is de aansprakelijkheid van ons voorts beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen wij verzekerd zijn, danwel redelijkerwijs gelet, op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn.

12.4 Voor zover het bepaalde in sub. 12.3 geen maatstaf kan zijn voor een beperking van de aansprakelijkheid van ons (bijv. omdat wij geen verzekering hebben afgesloten en verzekering evenmin gebruikelijk is) dan zullen wij de te vergoeden schade matigen indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de geleden schade.

12.5 Het bepaalde in sub 12.3 en 12.4 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van ons ingevolge de Wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van sub 12.3 of sub. 12.4 zou volgen.

12.6 Indien de wederpartij consument is gelden voor onze aansprakelijkheid de Wettelijke bepalingen en is de aansprakelijkheid alsmede de omvang en de hoogte van de aansprakelijkheid daartoe beperkt.

ARTIKEL 13 OVERMACHT

13.1 Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst, schriftelijk, te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij tengevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.

13.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke door overmacht ontstane omstandigheden gelden in ieder geval: het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van onze eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc.

ARTIKEL 14 ONTBINDING

14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zullen wij gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

14.2 Indien het bepaalde in sub. 14.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet die hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 15. GESCHILLENREGELING

15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht, ten alle tijden Nederlands recht en enkel Nederlands recht van toepassing.

15.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in onze vestigingsplaats tenzij Wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

15.4 Indien de wederpartij consument is, kan hij ons binnen een maand nadat wij ons schriftelijk beroepen op het bepaalde in sub.15.3 ons schriftelijk berichten te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde Rechter. Alsdan zal het bepaalde in sub.15.3 niet langer van toepassing zijn en zullen wij volgens de Wet de bevoegde Rechter inschakelen.

 

Scootmobielactief – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 Scootmobielactief bezit de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en (indien aanwezig) e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in een Excelbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van offertes, orders en facturen. Daarnaast wordt dit gebruikt voor het hebben van contact (bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of beantwoorden van een vraag) met de klant. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  • Bij het afsluiten van een scootmobielverzekering bij de ANWB, hebben wij ook de geboortedatum van de klant nodig. Dit wordt, indien nodig, ook bewaard in het Excelbestand met de andere persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  • Facturen worden 7 jaar bewaard op papier en in onze eigen documenten (op een eigen server).
  • Daarnaast hebben wij bij betaling door de klant via PIN of overboeking, ook het bankrekeningnummer en de naam van de bankrekeninghouder. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar zijn enkel te vinden in onze eigen bankgegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Enkel de medewerkers van Scootmobielactief hebben toegang tot deze gegevens. Van Soest Accountants B.V. ontvangt enkel de belastingaangifte per kwartaal, hierop staat enkel de naam van een klant verwerkt. Zij hebben verder geen toegang tot de persoonsgegevens.

Om de persoonsgegevens optimaal te bewaren, zit er een wachtwoord op onze computer en kunnen enkel de medewerkers van Scootmobielactief bij de documenten. Verder zijn de papieren versies opgeruimd in mappen en staan op kantoor, welke is beveiligd met een alarm. Enkel de medewerkers van Scootmobielactief komen hier binnen.

Klanten kunnen hun persoonsgegevens bij ons opvragen, laten aanpassen of indien nodig laten verwijderen. Hiervoor dienen zij contact met ons op te nemen.


Over ons

Services

Scootmobielen

Contact
Showroom met scootmobielen

Kom eens een kijkje nemen in onze showroom!

Om echt een goed beeld te krijgen en makkelijk te vergelijken, gaat er uiteraard niets boven het zelf zien, voelen en uitproberen van een of meerdere scootmobielen. U bent van harte welkom.

Ambachtsweg 4A, 4128LC, Lexmond

E-mail adres info@scootmobielactief.nl telefoonnummer 0347-345088